0 Termék
0 Ft

Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2016. november 14-től

Kérjük, hogy a weboldal használata előtt figyelmesen olvasd végig a jelen Adatkezelési Tájékoztatót!

 

Preambulum

A Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) grafikai tervezési tevékenységet, illetve ehhez kapcsolódó kiegészítő logótervezési szolgáltatást nyújt a www.logo2go.hu Weboldalon keresztül. Ezen tevékenysége során felhasználói (továbbiakban: „Felhasználó” vagy „érintett”) személyes adatokat bocsáthatnak a rendelkezésére, így Adatkezelő a kapcsolódó adatkezelés jogszabályi tisztaságának érdekében megalkotja jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. Jelen Tájékoztatóban használt fogalommeghatározások az ÁSZF-ben használt fogalmaknak feleltethetők meg.

Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a www.logo2go.hu Weboldalon érhető el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője: Tipografik Art Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 1195 Budapest, Jókai u. 32. 2. em. 10.
Cégjegyzékszám: 01-06-111090
Elektronikus levelezési címe: hello@logo2go.hu
Honlap: http://www.logo2go.hu/
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241.; cégjegyzékszám: 01-09-909968)

 

I.) A Felhasználók által megadott adatok kezelése

 

1.) Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre

Ahhoz, hogy a logótervezési szolgáltatás és vásárlás létrejöjjön, a Felhasználó személyes információkat, adatokat tár fel Adatkezelő számára az adott ügylettel kapcsolatban az Adatkezelő Weboldalán keresztül. Amikor Adatkezelő személyes adatok megadását kéri az Felhasználótól, a Felhasználó megtagadhatja az adatok megadását, ilyen esetben azonban Adatkezelő jogosan tagadhatja meg a szolgáltatás nyújtását, így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja igénybe venni Adatkezelő logótervezési szolgáltatásait.

Adatkezelő a következő, Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat gyűjtheti:

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a vele szerződéses kapcsolatban (még) nem álló látogatók, illetve az egyedi szerződést megkötött Felhasználók személyes adatait mindenkor a vonatkozó törvényekkel összhangban kezeli.

 

2.) Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az alábbi célból kezeli:

Felhasználókra vonatkozó adatokat a közöttük létrejött szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően 5 évig kezeli. Esetleges jogvita esetén az érintett Felhasználó adata a jogvita jogerős lezárását követő 5 évig kerül kezelésre.

 

3.) A személyes adatok kezelésének jogalapja

A személyes adatok kezelése hozzájáruláson alapul, melynek jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdése (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV).

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul. Adatkezelő a Felhasználókra vonatkozó adatokat a közöttük létrejött szerződés alapján jogosult kezelni, az ügyfélkapcsolat és az egyedi szerződés rendeltetésének megfelelően, a szerződésszerű teljesítés érdekében. A Felhasználó a szerződés megkötésével, az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul az abban szereplő személyes adatainak kezeléséhez.

A személyes adatok reklám céljából történő felhasználására a Felhasználónak külön, kifejezett engedélyt kell adnia.

 

4.) Az adatkezelési tevékenység

Az Adatkezelő az adatkezelés körében az adatokra vonatkozóan különösen az alábbi tevékenységeket végezheti: gyűjtés, felvétel, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás az adatkezelés célja szerint, lekérdezés, zárolás, törlés és megsemmisítés, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Megrendelők azon köréről, akik megrendelés esetén szolgáltatási díjat felszólítás ellenére sem fizetnek, vagy egyéb módon akadályozzák a Weboldal problémamentes működését, külön adatbázisban kerülnek nyilvántartásra abból a célból, hogy a Szolgáltató biztosítani tudja a Szolgáltatáshoz való akadálytalan hozzáférést és gördülékeny ügymenetet. Ezen adatbázisban szereplő Felhasználók fiókja Szolgáltató mérlegelési körébe tartozó döntése szerint a felhasználói magatartás súlyosságának és orvosolhatóságának függvényében – összhangban az ÁSZF-ben foglaltakkal – inaktiválható, vagy törölhető. Az adatbázishoz történő hozzáférés kizárólag Szolgáltató számára lehetséges, az továbbításra nem kerül, ide nem értve az esetleges hatósági kötelezettségeket.

Adatkezelő vonatkozó jogszabályi kötelezettsége hiányában a rendelkezésére álló személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, össze nem hangolja vagy össze nem kapcsolja.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a szolgáltatás igénybevétele során, azok helyességéről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. Amennyiben nem saját, személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Ha Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti az Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők és Adatkezelő jogosult megtagadni a szolgáltatásnyújtást.

Adatkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem felel semmilyen jogkövetkezményért, amely abból ered, hogy Felhasználó nem saját személyes adatait adta meg, abban az esetben sem, ha kétely esetén kérte azok igazolását.

 

5.) Kik ismerhetik meg a regisztrált adatokat?

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő munkatársai jogosultak a hatályos jogszabályok szerint.

Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a Betéti társaságon belül továbbíthatja a szolgáltatás megfelelő teljesítésének biztosítása végett, illetőleg minőségbiztosítási okokból, amelyhez a Felhasználó jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul:

Amennyiben adattovábbításra kerül sor, az Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A Felhasználó bármikor megtagadhatja vagy visszavonhatja az adatainak kereskedelmi célokból történő felhasználására és személyes adatainak továbbítására vonatkozó hozzájárulását a hello@logo2go.hu címre küldött e-mailben.

Adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a fentiekben foglaltakon kívül harmadik félnek illetve feleknek nem továbbítja, ide nem értve, ha arra jogszabályi kötelezettség alapján valamely hatóság, állami, közigazgatási szerv, bíróság felszólítja és Adatkezelő a vonatkozó jogszabályok alapján azt nem jogosult megtagadni.

Adatkezelő kezeléséből Felhasználó személyes adatai egyebekben nem kerülnek ki.

 

6.) Az Adatfeldolgozó

Az adatok feldolgozását a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. végzi (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4/A. X. em. 241.).

Adatfeldolgozó az Adatkezelő tevékenysége során rendelkezésére bocsátott személyes adatok tárolását végzi Adatkezelő részére. Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. szolgáltató adatkezelése és adatbiztonsága kapcsán sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozik felelősséggel, arra kizárólag Adatfeldolgozó adatvédelmi tájékoztatói és szabályzatai irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

 

7.) A Felhasználó jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad:

A tájékoztatás kérhető e-mailben a hello@logo2go.hu e-mail címen a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Felhasználó jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a hello@logo2go.hu e-mail címen. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet legkésőbb a kérés beérkezését követő 5 (öt) napon belül. Amennyiben Adatkezelőnek kétsége merül fel a megadni kívánt adatok helyességét illetően, kérheti a Felhasználótól azok igazolását. Amennyiben a Felhasználó ennek nem kíván eleget tenni, adatai a továbbiakban nem kezelhetők.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a hello@logo2go.hu e-mail címen, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Adatkezelő vagy a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Adatkezelő a Felhasználó részére – annak kifejezett hozzájárulásával – hírlevelet küldhet. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet. A Felhasználó a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hello@logo2go.hu címre küldött e-mailben, vagy a hírlevélben szereplő leiratkozó linken. Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli a hírlevél adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

II.) A Weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött információk, a cookie-kra vonatkozó rendelkezések

 

1.) Milyen információkat gyűjtünk a Weboldal használatával összefüggésben?

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az I. részben írtak szerint kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A cookie-k rövid szöveges file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Szolgáltató Weboldalának látogatásával valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő kifejezetten szükséges, session típusú cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. A session típusú cookie-k használata elengedhetetlen ahhoz, hogy a látogatók böngészhessék a Weboldalt, használják annak funkcióit, pl. a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k érvényességi ideje kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

Adatkezelő a fentieken túl a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (pl. Google, Facebook, Pinterest) által kezelt cookie-kat használ.

Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

2.) Hogyan használjuk ezeket az információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel Felhasználó azonosítására, és Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

 

3.) Lehetőség a cookie-k kikapcsolására:

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.